Ceza Hukuku

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile düzenlenen ve suç teşkil eden eylemler karşısında, bu eylemlerin yine ceza kanununda belirlenen karşılığına göre faile uygulanacak cezanın belirlenmesi için yapılan yargılama, ceza yargılamasının temelini oluşturmaktadır. Ceza hukuku mevzuatı kapsamında ceza yargılamasının ve ceza hukukunun ilkelerinin ve kurallarının, insan hakları ile bağdaşır bir şekilde uygulanabilmesi için Trabzon' da bulunan hukuk büromuzda gereken her türlü desteği vermekte ve ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerimizin yanında olmaktayız. Ceza hukuku ve ceza davaları ile ilgili genel olarak hizmetlerimiz şu şekildedir:

  • Soruşturma Aşamasının Takibi,
  • Kolluk Savcılık ve Sorgu Hakimliğinde her türlü hukuki yardım,
  • Suç duyurusunda bulunma,
  • Delil Tespiti,
  • Tutuklamaya itiraz,
  • Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Ceza Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi kapsamındaki davalar,
  • Sanık ve ya Mağdur Temsili.

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ (; uyuşturucu maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satışı, satışa arzı, başkalarına verilmesi, nakli, depolanması ya da kazanç amacıyla satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması)

MD-188/3

5 yıldan 15 yıla kadar

Kamu Huk

101

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA(bir kimsenin başkasına uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlaması cezalandırılmaktadır)

MD-190/1

2 yıldan 5 yıla kadar

Kamu Huk.

102

KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK(kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak fiilleri suç olarak tanımlanmıştır)

MD-191

1 yıldan 2 yıla kadar

Kamu Huk

103

ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ

MD-193

2 ay


 

KASTEN YARALAMA

MD-86

1 yıldan 3 yıla kadar

Kamu Huk.

8

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA

MD-87

3 yıldan 6 yıla kadar

Kamu Huk.

9

TAKSİRLE YARALAMA

MD-89

3 aydan 1 yıla kadar

Tak.Şik.Bğl.

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek ile bu amaçla kurulmuş örgüte üye olmak)

MD-220

2 yıldan 6 yıla kadar

Kamu Huk


   

HIRSIZLIK (Buna göre, elektrik enerjisi, gazlar, tabiî veya sun’i buharlar da hırsızlık suçunun konusunu oluşturabilecektir. )

MD-141

1 yıldan 3 yıla kadar

Kamu Huk.

NİTELİKLİ HIRSIZLIK (hırsızlık suçunun, kime ait olursa ol­sun, kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında işlenmesi, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektir­mektedir

MD-142-1

2 yıldan 5 yıla kadar

Kamu Huk.

54

NİTELİKLİ HIRSIZLIK (. Mağdurun trafik kazası geçirmiş olması, aklî veya bedensel bir hastalık veya sakatlıkla malul olması, hırsızlığın elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel bir beceriyle işlenmesi hâli öngörülmüştür. Yan­kesicilik veya kişisel çeviklik ile işlenen hırsızlık, taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle, Kişi, kendisini tanınmayacak hâle getirmekle, kişinin kamu görevlisi sıfatını takınması suretiyle hırsızlık suçu işlemesi hâlinde,

MD-142-2

3 yıldan 7 yıla kadar

Kamu Huk.

55

HIRSIZLIK SUÇUNUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ

MD-143

1,4 yıldan 4 yıla kad.

Kamu Huk.

56

HIRSIZLIK SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER (müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete konu olan bir malın çalınması durumu, bir hukukî ilişkiye dayanan ala­cağın tahsili amacıyla işlenmesi, hallerinde)

MD-144

2 aydan 1 yıla kadar

Tak.Şik.Bğl.

57

HIRSIZLIK SUÇUNDA MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI

MD-145

Ceza verilmeyebilir

Kamu Huk

58

KULLANMA HIRSIZLIĞI (kişi sahibinin rızası olmaksızın malı alır­ken, bunu belli bir süre kullandıktan sonra iade etmek amacıyla hareket et­mesi gerekir)

MD-146

Ceza Yarı oranında indirilir

Kamu Huk.

59

HIRSIZLIK SUÇUNDA ZORUNLULUK HALİ(hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ih­tiyacı karşılamak için işlenmesi hâli, örneğin hasta olan çocuk için ilâç çalınması, açlık nedeni ile gıda maddesi çalınması gibi hâlleri kapsar.)

MD-147

Ceza verilmeyebilir

Kamu Huk.

60

YAĞMA (Yağma suçu açısından tehdidin, kişiyi, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle yapılması ge­rekir, , kullanılan cebir veya tehdidin etkisiyle mağdur malı teslim etmeli veya malın alınmasına karşı koymama­lıdır. . Cebir veya tehdit kullanılarak bir kimsenin, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıkla­yan bir vesikayı vermeye,zorlanması)

MD-148

6 yıldan 10 yıla kadar

Kamu Huk.

61

NİTELİKLİ YAĞMA (silâhla işlenmesi, Tehdidin mektupla yapılması hâlinde, mektubun imzasız olması, korku salmış bir kimsenin ismi ile veya rumuzla yahut sahte imza ile imzalanmış olması, yağma suçunun yol kesmek suretiyle ya da ko­nut veya işyerinde işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır, , yağma suçunun gece vakti işlenmesi

MD-149

10 yıldan 15 yıla kadar

Kamu Huk.

62

YAĞMA SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL (bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanılması hâlinde, tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır,)

MD-150

Üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Kamu Huk.

63

MALA ZARAR VERME (Suç, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması, kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. örneğin başkasına ait binanın duvarına yazı yazmak, afiş veya ilan yapıştırmak, resim yapmak suretiyle gerçekleştirilebilir)

MD-151

4 aydan 3 yıla kadar

Tak.Şik.Bğl.

64

MALA ZARAR VERMENİN NİTEKLİ HALLERİ (Kamu kurum ve kuruluşla­rına ait bina ve tesislerle, buralarda bulunan veya bu bina ve tesislere ait olan eşya, örneğin kanalizasyon boru ve mazgalları, kamu hizmetine veya kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve eşya, bu bent kapsamında değerlendirilmelidir. Keza, trafik işaret ve levhalarına zarar veren. Bu eşyanın mülkiyetinin kamuya ait olması şart değildir. Önemli olan, eşyanın kamu hizmetine veya kamunun yararlanma­sına tahsis edilmiş olmasıdır. her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar ve­rilmesi)

MD-152

1 yıldan 6 yıla kadar

Kamu Huk.

65

İBADETHANELERE VE MEZARLIKLARA ZARAR VERME (bu bina ve tesisleri yıkmak, bozmak veya kırmak sure­tiyle zarar verilmesi gerekir. Mezarlıklara atık ve artık bırakmak, ibadet­hanelerin duvarına yazı yazmak, afiş veya ilan yapıştırmak, resim yapmak, kirletme fiilinin örneklerini oluşturmaktadır. )

MD-153

1 yıldan 4 dört yıla kadar

Kamu Huk.

66

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (bir hakka dayanmaksızın başkasına ait ta­şınmaz malın veya eklentilerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi, kısmen veya tamamen yararlanmasına engel olunması cezalandırılmıştır. )

MD-154

6 aydan 3 yıla kadar hapis

Kamu Huk.

67

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

MD-155

6 aydan 2 yıla kadar hapis

Tak.Şik.Bğl.

68

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA (Borçlusunca ödenmiş ve bir suretle elde kal­mış senedi, kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi kullanan, örneğin öden­mesi için icraya başvuran veya başkasına devreden kimseyi cezalandırmak­tadır.)

MD-156

6 aydan 2 yıla kadar hapis

Tak.Şik.Bğl.

69

DOLANDIRICILIK (Dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır.)

MD-157

1yıldan 5 yıla kadar hapis

Kamu Huk.

70

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

MD-158

2 yıldan 7 yıla kadar hapis

Kamu Huk.

71

DOLANDIRICILIKTA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER (kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacı ile bu suçu işlemesi hallerinde oluşur.)

MD-159

6 aydan 1 yıla kadar

Tak.Şik.Bğl.

72

KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF

MD-160

1 yıla kadar hapis

Tak.Şik.Bğl.

73

HİLELİ İFLAS

MD-161

3 yıldan 8 yıla kadar

Kamu Huk.

74

TAKSİRLİ İFLAS

MD-162

2 aydan 1 yıla kadar

Kamu Huk.

75

KARŞILIKSIZ YARARLANMA (Otomatlar aracılığı ile satışa sunulan hiz­metlerden, be­deli ödenmeksizin yararlanılması durumunda, Örneğin, toplu taşım sistemle­rinde,Başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden bedeli ödenmeksizin yararlanmak, şifreli veya şifresiz yayın yapan televizyon yayınlarından yararlanmak)

MD-163

6 aydan 2 yıla kadar

Kamu Huk.

76

ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ

MD-164

6 aydan 3 yıla kadar

Kamu Huk.

77

SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ

MD-165

6 aydan 3 yıla kadar Hp

Kamu Huk.

78

SUÇ EŞYASINI BİLGİ VERMEME


Hava Durumu